Vilma-ház

A SOMOGY-SZOBBI REF-EGYHÁZ ARANYKÖNYVE

Somogyszob első református alapítványa 1888-ból

kép: Józanágh Zsigmond fényképe és annak háta (magántulajdon)

A barna bőrkötéses könyvet, külső borítóján a fenti aranybetűs felirattal, aranyozott oldallapokkal, Józanág Zsigmond kérésére rendelte meg Szász Károly Duna-melléki püspök Rigler Ede József gyártelepéről 1887-ben. A könyv célja az volt, hogy a templom javára adományozók nevüket, és az összeget beírhassák. Az első oldalán Szász Károly ajánlása, a második oldalon nyomtatásban a Somogy-Szobbi egyház múltjából röviden: „az esztergomi fő-kápalanság urasága alatt állván, a reformátusok itt kezdettől fogva sok nyomatásnak voltak kitéve. Iskolájuk elvétetett, tanítójuk elűzetett, énekes- könyveik az utczán erőszakkal elvétettek tőlük. (1748 )…Míglen a szobbi reformátusok közül kettőt …Pálfi Józsefet és Puskás Jánost a buzgóság és remény arra lelkesített, hogy 1788-ban útra kelnének s Budán és Bécsben egyházuk szabad vallás- gyakorlatát nagy fáradsággal kijárnák…..a következő engedély- levéllel tértek vissza: „ 26.6o4. Minthogy a közönséges isteni szolgálat Szobbon a kathol. templomban meg nem eshetik: megengedtetik a szobbi reformátusoknak, hogy imádkozó házat építhessenek a hova a bolhási prédikátor kijárhat és egy előimádkozó, de examinált ( vizsgázott) iskolatanítót is behozhatnak. – Extradat. Ez Consilio RLT. Budae, 8-a Julii 1788. Anton v. Sltzmann. mpr.” (Az eredeti okiratot Pénzes Péter lelkipásztor még megmutatta pár gyülekezeti tagnak, jelenleg nincs meg ) Ekkor 1788-ban épített a szobbi református gyülekezet  először templomot s mellette előkönyörgőt tartott 1861-ig: attól fogva pedig lelkipásztort is. ..”

A harmadik oldalon írja le Józanágh Zsigmond tiszteletes úr az Aranykönyv célját:
1.§ ,hogy egy századig, 1888-1988-ig gyűljön ref. templom javára pénzbeli adomány, melyet mindenki saját kezével írjon be, s ezeknek neveit tartozni fog a lelkész 1988 újévi predicatiojakor felolvasni, s rólok áldólag megemlékezni, miként mostani lelkészünk tiszteletes Józanágh Zsigmond is felolvasta s áldólag megemlékezett a múlt századi templom alapítókról Pálfi József és Puskás Jánosról.

2.§ A begyülendő pénz eleinte „ postatakarékpénztárilag” elkülönítve kezeltessék, s csak ha százakra megy: akkor földhitelintézetileg a begyülendő pénznek sem tőkéjét, sem kamatját nem lészen másra fordítani, hanem csak egyedül orgonára, és a szobbi ev.ref templomra. És akkor majd 1oo esztendő multával tartsanak a püspök és esperes jelenlétében Te Deum Laudamust 1988 július 8.-án, miként mi is tartottunk 1888-ban.

4.§ Ha jól szokott esni a fiúnak az, ha apjáról örökölhet, ha jól esett az, hogy Pálfi József és Puskás János őseink még üldöztetések között is templomot szereztek számunkra: úgy kétségtelenül jól fog esni utódainknak, ha a drágán szerzett templomot áldozati filléreinkkel még meg is gyarapítva hagyhatjuk hátra…az „Aranykönyvi templom alapítvány” oly nagy tőkévé nevelkedik fel, hogy ennek kamatja eltörölheti az egyházi adózást?…ha őseinket „ templom szerző” címmel tiszteltük meg: utódaink minket szabadító címmel illetnek.

Somogy Szobb 1888 július 8. az egyház megbízásából
Józanágh Zsigmond”

Képek: Egyházi pecsét 1888 és 1892-ből Józanágh Zsigmond aláírásával és Szikszay Erzsébet iskolai pecséte

A könyvben három rublikát húztak, a dátumnak, a „kegyes adakozó” nevének, hova, ha módjában állt, sajátkezüleg írta be a nevét, és az összeget.  Az első adakozó Puskás Ferenc gondnok volt, őt követte Jóba József böhönyei lelkész, a harmadik Katona Mihály, utánuk az 1888-as konfirmandusok, a konfirmandusok minden évben adakoztak a templom javára, majd Körmendy Sándor és Begedy Mihály esperes, majd következtek a falu régi családai: Puskás, Pálfi, Kis Mihók, Kis Gyura, Kis Illés, Varasdy, Náray, Czippán. Hóka, Bódis, Hosszú, Felső, Szalai, Horváth, Csiszlér, Fazekas, Faggyas, Dávidházi, Kovács, Katona és azok, kiknek a leszármazottjai már nem Somogyszobon élnek: Esze, Kálmán, Bosznai, Tállai stb. Beírták az Aranykönybe a kamatokat, adamányként tartották számon a stólapénzt: a keresztelési stólát: Kis Gyura József, Szalai Zsófi, Puskás Rozi, Faggyas Juli, Kisillés Örzse, Hóka Erzse, Puskás József, Horváth Juli, Fazekas János, Csiszlér József.

A temetési stóla szintén beírásra került: Kis illés János, Kovács Zsófi, Pálfi György, Csiszlér József, Tállai Lajos, Pálfi József, Puskás Kata, Esze Józsefné, Puskás József, Kálmán Kata, mit így írtak be : halotti könyörgés stólája. A házasulandók is adakoztak, mint pl: Kováts János vőlegény, Felső Ferenc vőlegény. Az elődökre így emlékeztek: Puskás József neje Dávidházi Örzse emlékére, Kis János édesanyja emlékére, Horváth Sándor fia emlékére, kán Pálfy György atyja emlékére, Náray Sándor örök emlékére, Antalics György fia emlékére, vagy magukra gondolva egyszerűen csak így: Kis Illés József örök emlékül, Kis gyura György és József örök emlékül. A gondnokok is kötelességüknek tartották az adakozást a templom javára: 1888-ban Puskás Ferenc gondnok, 1892-ben Kismihók Illés és Hosszú István gondnokok, 1895-ben Dávid házi József gondnok, 1899-ben Katona István gondnok, 19o9-ben felső Puskás József gondnok, 1918 Puskás Illés gondnok, 1922 Kis János gondnokok írták be az Aranykönyvbe adományaik összegét. Józanágh Zsigmond így ír „ J Zs lelkipásztor beteszi az Aranykönyvbe a papi 18 napos fundusra járó 1893.-ik évi erdei 1o fr és 3 fr fűbér osztalékot, papi utódait e betétre nem kötelezhetvén, míg jogi oldala nem rendeződik”, de adakoztak kollégái is, mint Németh Pál esperes, Szikszai László h. lelkész. Az esperesek évenként megtekintették a könyvet. Többen végrendeletben hagytak pénzt az egyházra: 1896- ban Kisgyura Illés, 1899-ben Katona Mihály , 19o2-ben Fazekas József 5o koronát az iskola építésére, 5o koronát örök emlékül, 1915-ben Kismihók János összesen 53o koronát hagyott a gyülekezetre, mit Sámóczy József fizetett be. Küldtek pénzt a templom fenntartására idegenből is, Náray Sándor pályaőr Félegyházáról adakozott, Szalay Lajos atádi asztalos, Novotny Lajos, Ungár Jakab Jenő, befizették a karácsonyi perselypénzt, és a tűzoltóbál bevételét is, de volt, aki csak a nevét és az összeget írta be: Kisgyura Józsefné Lébár Örzse ( halottas könyve a Ház tulajdonában van, lásd Öregek tették, mondták rovatot), Leposa Vakmák (?) Kata, Puskás József nagy, Kasza György, Hauszner Sándorné. 1896-ban párhuzamosan orgonára is el kezdtek gyűjteni.  Több éven keresztül csak a kamatok, a papi földek hozadékai, és a stóla pénzek kerültek beírásra. 1896 –ban így kesereg Józanágh Zsigmond: „Megjegyzésre méltó, hogy mikor Húsvéttól fogva Pünkösdig minden vasárnap egésznap ki volt téve ezen Aranykönyv a közszemlére az Úrasztalán: mégsem nézte meg senki, nem érdekelte senkit”. 

1897-ben már volt működő óra a toronyban, 1897. március 23.-án Katona Ferenc a hajnali harangszóra adakozott 1 forintot a toronyóra megjavítása alkalmából. 191o-ben ezt írták be: „ A szobbi ref. Egyház kisiskola építésre ezen Aranykönyvi Alapítványból felvett költsönt (Lásd egyházi Számadó Könyv 91. lap 6o. tételszám) 16oo koronát…ezen költsön adás javára volt az egyháznak, mert az Egyetemes Convent …kötelezte magát arra, hogy 3o évig, évi 1oo kor. tőkekamat segéllyel törleszti ezen adóságot. Józanágh Zsigmond ref. lelkész, felső Puskás József gondnok, Nagy József s. lelkész.”

Az I. Világháború alatt az Alapítványból hadi-kölcsönre 1531 koronát fizettek be, minek a kamatait később mindig beírták. A háború alatt nőtt az adományozók száma, 1916-ban Kisillés Sándor a harctérről küldött pénzt az egyháznak, Pálfi Ferenc hősi halált halt fia , Pálfi Ferenc emlékére adakozott, a Sóla szülők a hadban elesett fiúk, Sóla József emlékére , a többi adakozó nevét már másik írással, nem az adakozók suta írásával, vagy Józanágh Zsigmond apró betűivel, hanem valószínű, hogy Nagy József segédlelkész vezette tovább az Aranykönyvet szálkás betűivel.

Kép:  konfirmandusok voltak az utolsó bejegyzett adakozók

Nagy Béla és Nagy Katalin (Nagy József tiszteletes gyermekei) konfirmandusok voltak az utolsó bejegyzett adakozók.

1896-ban új fejezetet nyitottak az orgonára adakozóknak, őket kronológiai sorrendben, az akkori bejegyzésnek megegyezően közöljük. 1896 november 1.: Puskás Ferenc, 1897 június: Dávid házi József, Kisgyura György (külső), özv. Nagy Jószefné, Lovró Vendel hajdú, Bencze György gyékényesi 3.-as sz. őr, Szobbi póstamesternő, özv Vogronicsné, 1897. július: Birkás József, Nagy Ferenc birkás számadó, Büchler Dávid, Schöntál János, Fraurner Gyula, Szarkány János, 1897 augusztus: szobbi tűzoltók, Katona Mihály váltóőr, Bódis József és neje Pálfi Kata, 1897 szept,: Váradi Ferenc, Kis Kisgyura János, Fazekas János a község gazdája, Krausz Benő, Osztericher Sámuel, Hr Nikolics Mihály, Puskás József (nagy), Katona Ferenc gondnok Varasdi Katával, Bódis Ferenc (gondnok) Varasdi Örzsével, özv. Farkas Ferencné, Puskás Illés és neje Vincze Ilona, Nagy Kata, 1897. okt: Farkas Istvánné, Kismihók János volt borjúpásztor, Kisgyura István és József testvérek, öreg Katona József, Puskás Ferenc főparancsnok, Kismihok János, Beke Lilla, Beke Mari, Pálfi János bíró és Pálfi Ferenc testvérek, Tislér János, Kis János (alsó), Varasdi György, Fazekas Örzse (gábor), 1897. nov.: özv. Fazekas József (istók), Fazekas Jószef ( Szabó Miska sógora), Molnár János nős Fazekas Zsófival, Kovács János, Kisgyura György és József testvérek,, Pál István nős Fagyas Zsófival, özv. Katona Györgyné, Kasza János nős Kisillés Katával, Esze Ferenc, Nárai István nős Dávid házi Katával, Nagy János Kis Katával, özv Fazekas Györgyné és lánya özv. Szabó Mihályné, Kálmán Ferenc, Varasdi Ilona ( Varasdi József neje), Puskás József ( külső, martin), Kovács János, Kis gyura Mihály Kasza Örzsével, Katona János (külső) Kis gyura Katával, Bertók Katalin Varasdi Illés felesége, Kismihók Katalin-Varasi István bíró felesége, Kis József nős Pintér Julival, özv. Kis martin József, Varasdi István és József testvérek, Varasdi Illés öreg, Horváth József és Karnizs Kata, Nárai Ferenc és Kisgyura Örzse, Dencsi Ilona- Hosszú György özvegye, Kovács József nős Dávid Örzsével, Horváth János,- Horváth József,- Horváth Illés testvérek, öreg Pál József és fia Pál József, Dentsi János,- József és Örzse és Puskás Kata, özv Lukács Mihályné sz. Leposa Kata, Horváth György és Korpádi Örzse, Varasdi István és neje Nagy Örzse, Pálfi István és neje Butor Éva, ifj. Puskás Ferenc és neje Horváth Kata, Jekisa György és neje Cippán Katalin, Csiszlér István nős Varasdi Katával, Fazekas Ferenc nős Mózsi Örzsével, Pálfi József nős Bódis Örzsével, Pálfi János alsó nős Varga Kata, Bencze József Héjas Örzsével és Héjas Zsófi, Hosszú György Dani -Bódis Lidivel, Fölső Kis Ferencz Katona Lidivel, Puskás István nős Kovács Katával, Szalai József nős Varasdi Örzsével, Varasdi Illés és neje Pálfi Erzse, ifj. Fazekas Györyné sz. Fagyas Zsófi, Hosszú Ferenc Peti Zsófival, Katona György- Kis gyura Örzsével, Katona István Kis gyura Katával, özv. Vincze Zsófi, Puskás József- kinek felesége Hosszú Kata, Puskás Katalin felső, Csók Mihály pálya fővigyázó, Varasdi Juli (Horváth Jánosné), Horváth Illésnnek özvegye Fazekas Kata, Vincze György Fazekas Zsófival és Kata lánya, Varasdi János Kisgyura Julival, Puskás Ferenc Majlát Katával és József fiúk, Puskás Illés és neje Béri Éva, Katona István és neje Kis Illés Örzse, Józanágh Zsigmond, Nárai Illés Kis Katával, Hóka Lidi és János napszámosok, Puskás Jóska (vései), Hóka Ferenc Kisillés Terézzel, Löczi Kata özvegy Kis Józsefné, Puskás János (fölső) Katona Örzsével, Tisler József, Dávidházi Ferenc Kis Ilonával, Kis illés Illés Antalics Zsófi, Dávid József, Hóka János Kálmán Örzsével, Bódis István Dávid házi Örzse, özvegy Kisgyura Mihályné, Puskás József Farkas (?) Örzse, Hosszú István vince, Vincze Ferencné és unokái Hosszú Örzse- Kisillés Katalin, Hóka József és felesége Kismarton Kata, Kis Pálfi József anyjával Hóka Örzsével, Kálmán József özvegy, Kis illés János Kis Ilona, Antalics Örzse, Kisgyura György Fazekas Örzsével, Bertók György, Puskás Örzse Katona János felesége, Cippán Ferenc és Illés, Hóka József alsó, Vas József Szalai Zsófi, Kisgyura Illés fiai, Kisgyura Katalin menyasszony, Nárai József és neje Varasdi Kata, Kálmán Örzse (Horváth Jánosné), Kisillés József Tislér Katával, Tóth Adolf vasúti munkás, Kovács József Lakocs (?) Katával, Fazekas Illés Tislér Ilonával, Külső Fazekas Jánosné családjával, Hosszú József Katona Katával, Kis gyura János Pálfi Katával (öreg), Német Mihály, Nagy György, Kiss József kaposvári kocsirendező, Táluj János kapus, Héjjus (?) Károly Nagyatádi (?) lelkész, Fölső Hosszú György, ,Kovács János cimbalmos, Nagy Lajos lábodi pap tiszteletdíját visszaadta, özvegy Kacsóh Lajosné Szentmiklósról, Antalics György, özvegy Kasza Józsefné, Molnár István, Kovács Illés-cserti, Kasza Ferenc, Kálmán István és veje Molnár Ferenc, 1897 dec. Krausz Benő, Pálfi Lidi (vasúti), Kovács Imre körjegyzőnk, Kis Gyura János Kasza Julival, Kis István nős Szalai Örzsével, Dencsi György ( szolga), Fagyas Juli ( Német Mihályné Böhönye), Jaián (?) Péter, Varasdi József. Összes adakozás tesz – 714,44 forintot.

Képek: a régi kövekből a lépcsőfok, meglelt  régi festések

Sokan, köztük régi somogyszobiak, nem adakoztak, pedig közös pénzből kellett az orgonát megvenni. Józanágh Zsigmond ezt is vezette, avval a megjegyzéssel, hogy ha mégis adnak, be kell írni. Miután már olyan régen volt, ezt is közöljük.
Orgonára nem adakoztak ( Ha netán adni fognak, beírandó)
Diseri János, adott 3 koronát, lásd Számadókönyv 94. lap, 14o. tétel, Tislér István vendéglő felügyelő- adott 5 for.: lásd Számadókönyv 68. lap,5. tétel, Sörös Illés presbiter, Tóth János halottkém, vései Puskás József, Esze József, Esze János, Kismihók Pista, Katona Illés, Katona Ferenc (templomi), Kisgyura János Varga Örzsével, Fagyas János- adott1 forintot- lásd számadókönyv 68.lap77-es tétel, Mezei Mihály, Hosszú (vince) János, Orbán János, Pálfi József (bojtár), Pálfi Ferencné, Pálfi Jóska (mód), Pálfi János (nagy), Pálfi Ferkó (siket), Pálfi György (Illés fia), Puskás János (alsó), Szabó János (pintér), Hosszú József (kuruc), Fazekas József ( a kisiskolánál), Kiscsicsa János- Ferenc, Katona Józsefné( özv ) veje Fazekas P, Puskás m János- adott 1 koronát,-lásd számadókönyv 1oo lap 116 tétel, Puskás György (felső), Bódis János a falu végén, Katona József Hóka Ilonával, Kis János (presbyter), Kovács Ferenc(vasúti), Kovács József (gazdag)
Orgonára, 1897
1. Előlegül Augsternek Pécsre 4oo 2. Nov 2o Másodiziglen Augusternek Pécsre 54o Dec 22 Személyesen adta át 2oo 3. Szep. 1o …………….karzati orgona helyért 1o4 4. Nov 28. Bátori Lajos zenetanárnak vizsgálati és felavatási napidíja 5 5. Orgona összeállítók : Müller és Sturm…. Szerződés szerint 2o 6. Nov 29: Az orgona felavatási ünnepély költségeire … 2o összesen 1289.

Az Aranykönyv utolsó adománylistája a harang -alapra szól. Összesen 123-an adakoztak, ezt már nem összesítették, és az elszámolást sem tartalmazza a könyv. Az összeg nagysága, amit fejenként befizettek, 1o-től 5o korona, de vannak kiugró nagyságú adományok is: Hauszner Sándor r.kath 1oo, Kis István és neje Kumotics Vilma 2oo, Taub Géza izr. 1oo, Nagy Ferenc ( cizvég ?) 1oo, özv Pálfi Ferencné 2oo, Kis József 3oo, Nárai István 9o, Antalics György 1oo, Kisillés István fogságból 4oo, Sámóczy József 3oo, Nagy Ferenc 3oo, Esze Ferenc 2oo és Horváth Illés 1oo korona. Új nevekkel is találkozunk: Ladilla Józsefné, Sörös József, Bertók Józsefné, Bencze György, Vas József, Mezei Erzsébet, Teleki Béla, Füles János, Takács Jánosné, Nemes János.

képek: A helyreállított csillagos boltozat, a meghagyott régi falfestés

A harangot a budapesti Ecclesia Harangöntődéje készítette, az Aranykönyvben talált számla szerint, melyet Budapesten, 1923.IV. 19-én állítottak ki, és a somogyszobi ref.egyház címére. „Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy az általunk szállított harangoknak a toronyba való beállításáért b. számlájukat az alanti összeggel terheltük.” 12 197 korona a számla összege, mely a kötél szállításáról, és a szerelő napidíjáról, útiköltségről, és 3% forgalmi adóról szól. A számlán írtakból, arra lehet következtetni, hogy két harang érkezett.

Érdekes részleteket tudunk meg a könyvből. Maga a pap, de az adakozó lányok, asszonyok is a keresztnevük becézett formáját írták be: Kata, Örzse, Zsófi feltűnően gyakori. A férfiaknál, egy-két kivételével az anyakönyvezett változatot használták. Ugyancsak feltűnően sok az Illés keresztnév: Kismihók Illés, Puskás Illés, Kisgyura Illés, Varasdy Illés, Horváth Illés, Cippán Illés, Fazekas Illés, Kovács Illés, Sörös Illés és Pálfi Illés. A vezetéknév és a hozzácsatolt név írásának alakulása is figyelemre méltó. Az indulásnál még külön, és a második tagot kis betűvel írták: Kis illés, Kis mihók, Dávid házi, aztán még külön, de a második tag nagybetű: Kis Illés, Kis Gyura, Dávid Házi. A tízes években már a mostani írásmód alakult ki: Kisillés, Kisgyura, Kismihók, Dávidházi.( Szabady Károly jegyzó írta egybe a neveket először).

Ma a templom, a melléképületek, a kisiskola, a gyülekezeti terem a szolgálati lakással szintén felújításra szorul, és a toronyóra sem működik már, több mint 4o éve. (SK)

(Azóta tatarozták a templomot, a régi festésből is maradt egy sarok. A régi járólapokból a Vilma méhesének padozata és a kamra is evvel lett lerakva. Az ablak alatti lépcsőfok a régiek által kikoptatott téglával, cementlappal lett kirakva. Számítógép-vezénylésű az új óra. A régi óra északi számlapja a Vilma-portán a nyitott fészerben látható).

Vilma-házi Hírmondó, 2006. március
(A könyvet, és a benne lévő számlát Érfalvi Ferencné adta át, ifj Érfalvi Ferenc jelenlétében, visszaadásnál Lőcziné Szabó Borbála volt jelen)

SK